1. Informații generale

CPR Auto Team SRL, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.cprauto.ro (denumit în continuare “website”), respectă caracterul privat și securitatea informațiilor furnizate de către persoanele care utilizează acest website (denumite în continuare “utilizatori”) și drepturile acestora privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Accesul/vizitarea acestui website de către utilizatori, precum și utilizarea oricăror servicii furnizate prin intermediul acestuia se supun termenilor și condițiilor de utilizare precum și politicii de confidențialitate și implică acceptul explicit al utilizatorilor cu privire la acestea.
CPR Auto Team își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.cprauto.ro, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de utilizare, fără niciun fel de notificare prealabilă, astfel încât este indicat ca utilizatorii să viziteze periodic aceste secțiuni.

2. Definiții

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, următorii termeni au înțelesul menționat în cele ce urmează:
Date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prelucrarea datelor cu caracter personal– orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

3. Utilizarea datelor cu caracter personal

CPR Auto Team poate colecta de la utilizatori date cu caracter personal, cu acordul acestora, prin furnizarea lor voluntară pe website-ul www.cprauto.ro, prin intermediul formularelor sau aplicațiilor utilizate pe website.
Datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului sunt utilizate în următoarele scopuri:
- pentru a ne asigura că website-ul este relevant nevoilor utilizatorilor;
- pentru furnizarea unorproduse și servicii (cum ar fi dar fără a se limita lanewsletter cu știri, informații etc.);
- pentru asigurarea accesului la anumite secțiuni cu acces limitat ale website-ului;
- pentru a îmbunătăți securitatea accesului;
- pentru a îmbunătăți funcționarea website-ului si a furniza un serviciu cât mai bun.
CPR Auto Team colectează și utilizează date personale și în scopul prelucrării de date statistice despre paginile și informațiile accesate în interiorul Site-ului, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat, putând utiliza cookies în cadrul Site-ului.
CPR Auto Team, în calitatea de operatorde date cu caracter personal, poate utiliza datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării pentru: i) realizarea de analize/rapoarte; ii) realizarea de informări;iii) publicarea, promovarea, ofertarea produselor/serviciilor.
Prin furnizarea datelor și informațiilor solicitate prin intermediul formularelor sau aplicațiilor utilizate pe website, utilizatorii înțeleg și acceptă în mod expres faptul că CPR Auto Team va avea dreptul de a furniza aceste date unor terți, cu respectarea scopurilor de utilizare a datelor cu caracter personal stabilite în Politica de Confidențialitate sau în cazul în care acest lucru este cerut/ prevăzut de dispozițiile legale în vigoare.
CPR Auto Team nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.

4. Securitatea datelor

CPR Auto Team utilizează metode și tehnologii de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare, depunând toate eforturile rezonabile pentru protejarea acestor date. În acest sens, CPR Auto Team analizează periodic noile tehnologii în domeniu și, dacă este cazul, le aplică în vederea upgrade-ului sistemelor de securitate utilizate.

5. Legături externe

Website-ul poate conține legături spre alte website-uri, aflate în afara controlului CPR Auto Team. Prin accesarea acestor linkuri, utilizatorii înțeleg că vor accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită, utilizarea respectivelor website-uri fiind supusă regulilor menționate/ stabilite în cadrul acelor website-uri și nu implică responsabilitatea CPR Auto Team.

6. Drepturile utilizatorilor privind datele cu caracter personal

Utilizatorii beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, în special dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor personale şi de opoziţie.
Utilizatorul își poate exercita drepturile prevăzute la punctele i) – iv) de mai jos printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, în care poatearăta dacă dorește ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Comunicarea informațiilor privind datele cu caracter personal se va face în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

i) Dreptul de acces la date - Utilizatorii au dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către CPR Auto Team.

ii)Dreptul de intervenţie asupra datelor - Utilizatorii au dreptul de a obţineîn mod gratuit, în baza unei cereri scrise, datate și semnate:
a)după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b)după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
c)notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

iii) Dreptul de opoziţie - Utilizatorii au dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Utilizatorii au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

iv)Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – Utilizatorul are dreptul de a cere şi de a obţine:
a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).

v) Dreptul de a se adresa justiţiei - Utilizatorii au dreptul de a se adresa cu o cerere în justiţie pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea 677/2001, care le-au fost încălcate și repararea prejudiciului suferit.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Info Contact

CPR Auto Trade SRL

Str. Spataru Preda 7B

Bucuresti, sector 5

Tel.: 0747 277 277  
          0757 277 277  

Localizare

Localizare

Abonati-va la Newsletter

Fiti la curent cu ultimele informatii despre serviciile oferite de CPR Auto

JoomShaper